Naše společnost se zaměřuje na oblast komerční bezpečnosti, zabezpečení proti hrozbě terorismu a bezpečnostní poradenství.

Zkušenosti s nejširším spektrem bezpečnostních hrozeb jsme načerpali při mnoholetém zabezpečování osob, akcí, objektů a majetku Židovské obce v Praze – jednoho z primárních cílů teroristických a jiných útoků v ČR.

Znalosti takto získané aplikujeme při poskytování služeb klientům z řad podnikatelů (např. zabezpečení korporátních centrál nebo jiných „soft targets“ – objektů ohrožených terorem v soukromém vlastnictví), soukromých osob (zabezpečení rekreačních objektů a obydlí), ale i státu (zabezpečení kritické infrastruktury státu).

Naší vizí je poskytovat klientům profesionální bezpečnostní řešení – efektivní, trvanlivá, spolehlivá, praktická a levná – a kultivovat tak české bezpečnostní prostředí.

Naše metoda se zakládá na identifikacianalýze problému, volbě vhodného bezpečnostního konceptu a jeho aplikaci na podmínky a potřeby klienta.

Naší předností je komplexní přístup k bezpečnosti, založený na znalosti hrozby, který integruje všechny prvky zabezpečení ve funkční celek.

Vycházíme z protiteroristického paradigmatu. Opatření přijímaná proti hrozbě terorismu jsou ta nejvšeobecnější a zahrnují v sobě celou škálu postupů, které lze jinak použít i ve fragmentární podobě – např. při zabezpečování proti majetkové trestné činnosti, proti násilnému vniknutí do objektu – protože všechny tyto dílčí hrozby jsou v hrozbě teroristického útoku obsaženy. Z toho vychází i naše metoda. Od konkurence nás odlišuje komplexní přístup, založený na logické struktuře: definice hrozby a její intenzita – design opatření k její prevenci nebo zabránění.

Při analýze typu a intenzity hrozby vycházíme z konkrétní situace konkrétního klienta. Provozujete sportovní halu, pořádáte koncerty? Pak je Vaše ohrožení jiného druhu než pokud máte sklad paliv a také řešení pro Vás musí být koncepčně jiné.

Na rozdíl od některých českých konkurentů si uvědomujeme, že při volbě opatření je nezbytné vybírat z celé škály dostupných možností – jednak technických, ale zejména také režimových – a ty přizpůsobit konkrétní situaci. Investice do ostrahy (hlídačů) a elektronických systémů jsou téměř vždy disproporčně vysoké, jsou-li poměřovány jejich přínosem k bezpečnosti klienta.

Opatření proti sběru informací o objektu, efektivní odstrašení (deterrence), osvětlení objektu, jednoduché mechanické zábrany, systém dvojích dveří, vyškolená „inteligentní“ ostraha, která jen nečte noviny ve vrátnici – to jsou příklady relativně nenákladných a nesofistikovaných opatření, která lze zpravidla aplikovat vedle drahých a poruchových elektronických zabezpečovacích (EZS) nebo kamerových systémů (CCTV), a která úroveň zabezpečení klienta dramaticky zvýší.

Řešením, které které hledáte a které v Magen Security Design pro Vaši firmu navrhneme, je vyvážený systém (integrative security), který skutečně ochrání Váš majetek, akce, životy a zdraví Vašich lidí, narozdíl od iluze bezpečnosti, kterou prodávají jiní – dodavatelé elektronických systémů na klíč.

Poradenství

Analýza hrozeb a rizik

Po úvodní orientaci a kozultaci s klientem zpracujeme analýzu, jejímž výstupem je přehled specifických hrozeb proti klientovi nebo jeho majetku, s ohodnocením jejich dopadu a pravděpodobnosti. Na analýzu hrozeb a rizik by mělo navazovat zpracování plánu zabezpečení, který na identifikované hrozby poskytne odpovědi.

Zpracování bezpečnostních studií

Zpracujeme klientovi studie i většího rozsahu, zahrnující např. jeho veškeré operace na zrčitém území, veškeré jeho akce, veškeré jeho objekty, veškerý personál. Předmětem studií bude míra ohrožení a návrh opatření k jeho snížení.

Bezpečnostní audit

Na základě šetření na místě a podrobného seznámení s opatřeními, která již klient implementoval, identifikujeme nedostatky v současném bezpečnostním systému a navrhneme zlepšení, která povedou ke zvýšení bezpečnosti klienta.

Bezpečnostní plánování

Zpracujeme komplexní plány pro zabezpečení klientových objektů, akcí, osob. Plán na základě znalosti hrozeb a rizik navrhne vhodnou kombinaci mechanických, elektronických a režimových komponentů k jejich předcházení.

Krizové řízení

  • plánování
  • návrhy procesů
  • krizový štáb

Připravíme plány, navrhneme procedury pro implementaci klientem pro případ krizové události (teroristický útok, požár apod.).

Spolupráce se státem a složkami IZS

Zprostředkujeme koordinaci mezi klientem a příslušnými složkami státu ve věcech krizového plánování, prevence kriminality a terorismu apod. Vyjednáme a připravíme cvičení složek IZS v objektech klienta, které povedou ke zvýšení připravenosti na zvládnutí krizové události.

Fyzická bezpečnost

Komplexní security design

Pro klientovy budovy, akce či projekty navrhneme systém zabezpečení kombinující všechny základní komponenty (mechanická, elektronická, režimová bezpečnostní opatření), zpracujeme příslušnou plánovací a projektovou dokumentaci a budeme asistovat při implementaci navržených opatření.

Design dílčích bezpečnostních řešení

Navrhneme ustavení nebo zlepšení jednotlivých bezpečnostních sub-systémů u klienta – samostatný design systému kontroly vstupu, kamerového systému (CCTV), detekce narušení objektu atd. Součástí takového dílčího designu bude i integrace navrhovaného sub-systému do stávajícího zabezpečení klienta.

Dodávky zabezpečovacích technologií

EZS, kamery, dveře, brány, okna, fólie a další.

Doporučíme a zprostředkujeme dodávku nejmodernějších technologií v zabezpečování a jejich instalaci.

Testy systémů zabezpečení

Po konzultaci a v koordinaci s klientem připravíme a provedeme sérii testů bezpečnostních opatření implementovaných u klienta. Účelem je identifikace nedostatků v zabezpečení pro jejich možnou nápravu. Testy se týkají jak mechanických a elektronických systémů, tak i pracovníků ostrahy klienta.

Školení a výcvik

Přednášky, semináře

Představíme komplexní pojetí bezpečnosti. Přednášky/semináře/kurzy se mohou věnovat řadě témat, včetně terorismu a ochrany před ním, a budou orientovány podle klientových potřeb.

Školení a výcvik ostrahy

Vyškolíme Vaši ostrahu v používání námi instalovaných technologií, v  zásadách detekce podezřelých osob, v řešení krizových situací. Školení zaměříme dle potřeb klienta.

Profil společnosti
PDF, 106 KB

Sídlo

Magen Security Design s.r.o.
Křivenická 411/12
181 00  Praha 8 – Čimice

IČ: 29025940
DIČ: CZ29025940
č.ú.: 43-6491730207/0100
e-mail: info@magen-security.cz

Naše společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 160926.

Kontaktujte nás